Ciljevi udruženja “Centar Zvezda”

Prema podacima izveštaja centara za socijalni rad, u Srbiji danas ima preko 6000 dece bez roditeljskog staranja. Od toga je oko 5000 dece smešteno u hraniteljske porodice, a oko 1000 njih se nalazi u domovima za decu bez roditeljskog staranja.
U starosnoj strukturi ukupno je 15% dece uzrasta do 5 godina. Trećina dece je uzrasta od 8 do 14 (32%) a oko 50% su adolescenti i stariji (15-17 godina 26%; preko 18 godina – 27%). (Prema podacima podaci iz Izveštaja Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu).

Zbog glomaznog i često neefikasnog sistema socijalne zaštite i evidentnih potreba za konkretnim delovanjem, smatramo da je veoma svrsishodno delovanje udruženje građana Centar Zvezda koje pre sobom ima trojaki cilj: 

 1. promovisanje hraniteljstva,
 2. pomoć deci bez roditeljskog staranja starijeg uzrasta koji se nalaze u domovima,
 3. pomoć i podrška mladima koji se pripremaju za samostalan život nakon izlaska iz sistema socijalne zaštite.


Promovisanje hraniteljstvaPromovisanje hraniteljstva kao jedan od ciljeva udruženja nameće se na osnovu dostupnih podataka i informacija sa terena. Naime, hraniteljstvo obezbeđuje negu,zaštitu i uslove za optimalan razvoj deteta u porodičnom okruženju. Deca koja žive u institucijama za decu bez roditeljskog staranja veoma duboko doživljavaju nedostatak porodičnog okruženja. To se manifestuje usvajanjem loših obrazaca ponašanja i neodgovornosti kako prema drugima tako i prema sebi. 

Iako je obuku prošao veliki broj porodica-potencijalnih hranitelja, potreba za hraniteljima i dalje postoji( naročito u Beogradu), delom i zbog toga što hranitelji ne prihvataju decu starijeg uzrasta koji čine polovinu populacije domske dece, kao ni decu sa posebnim potrebama koji čine 43% populacije dece u domovima (od toga 83% čine deca lako mentalno ometena u razvoju, tu su i deca sa oštećenjem vida ili sluha, deca obolela od hroničnih bolesti i samo 5% je dece sa višestrukim smetnjama u razvoju). Dakle, promovisanje hraniteljstva bi se realizovalo kroz:

 • Promovisanje hraniteljstva zasnovanog, prevashodno, na etičkim principima, što većem broju potencijalnih hranitelja 
 • Štampanje materijala u cilju promovisanja hraniteljstva (sa objašnjenjima pravnih, psiholoških, socijalnih i drugih aspekata bitnih za buduće potencijalne hranitelje) 
 • Prevođenje stručne literature stranih izdavača sa posebnim naglaskom na odgajanje dece u hraniteljskim porodicama 
 • Pružanje savetodavne pomoći i podrške kako hraniteljima tako i deci koja se nalaze na porodičnom smeštaju iz domena njihovih prava i obaveza koja su često nejasna ili neostvarena zbog administrativnih, pravnih i drugih razloga
 • Organizovanje kampova za decu na hraniteljskom smeštaju u saradnji sa drugim organizacijama koje se bave mladima u zemlji i inostranstvu
 • Pružanje materijalne pomoći hraniteljima koji na hraniteljski smeštaj uzimaju bebe, decu sa posebnim potrebama ili decu starijeg uzrasta (npr. obezbeđivanje krevetaca, pelena, mleka za bebe, raznih aparata za sluh, naočara, dodatnog džeparca za stariju decu i sl.)
 • Organizovanje periodičnih susreta hranitelja i hraniteljske dece u vidu klubova i radionica, a u cilju stručnog savetovanja, upoznavanja, razmene iskustava, druženja i sl.
 • Permanentna podrška svim hraniteljskim porodicama i deci koja su kod njih smeštena kroz mogućnost svakodnevne telefonske i internet komunikacije 
 • Saradnja sa drugim organizacijama i klubovima hranitelja u zemlji i inostranstvu


Pomoć deci bez roditeljskog staranja starijeg uzrasta koji se nalaze u domovimaPomoć deci bez roditeljskog staranja starijeg uzrasta(adolescenti i stariji) je još jedan od ciljeva udruženja. Naime, kao što smo već naveli, polovinu populacije dece u domovima čine deca starija od 14 godina. Oni teže odlaze u porodičan smeštaj zbog nedovoljne zaiteresovanosti hranitelja ili lične nezainteresovanosti. Kod dece ovog uzrasta primetni su i značajni razvojni problemi : nezainteresovanost za školu, agresivnost prema drugoj deci, nepoštovanje pravila ponašanja i kućnog reda, neuspeh u školi, nedostatak socijalnih veština, depresivnost. Neretko se ispoljava i agresivnost prema inventaru, sklonost krađi, teškoće u komunikaciji, usamljenost, psihosomatski poremećaji ( Istraživanje je radio Vojin Vidanović-Marginalizacija i socijalna isključenost dece bez roditeljskog staranja). 

Podaci o obrazovnom statusu korisnika ukazuju na to da je samo deo dece i mladih iz domova uključena je u redovno osnovno i srednje obrazovanje (36%) i specijalne osnovne i srednje škole (22%) , a samo 3% dece je nastavilo i dalje univerzitetsko školovanje. Zabrinjava podatak da je tek 18% dece upisano u redovne srednje škole, manje od 3% pohađa neki kurs za srednje stručno usavršavanje, a manje od 5% je onih koji su završili školovanje i traži posao- prema podacima iz Izveštaja Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu. Shodno preopterećenosti socijalnih radnika, obrazovanje dece koja se nalaze u domovima je najčešće prepušteno njima samima. S obzirom na ranije navedene probleme u ponašanju i uzrast te dece, ne može se očekivati njihov značajan lični angažman u obrazovanju, bez podstreka i pomoći odraslih. Sa druge strane, obrazovanje je najznačajnija mogućnost za dalje napredovanje i osamostaljivanje dece bez roditeljskog staranja. Istovremeno sa promovisanjem hraniteljstva kao boljim oblikom brige o deci ovog uzrasta, potrebno je preuzeti i neke mere kako bi im se pomoglo i u domovima u kojima se već nalaze.

Ovaj cilj udruženja bi se realizovao kroz sledeće zadatke:

 • Uspostavljanje i održavanje komunikacije sa decom starijeg uzrasta u domovima
 • Podučavanje kognitivnim i socijalnim veštinama (efikasne stra- tegije rešavanja problema, neagresivno reagovanje na provokacije);
 • Podučavanje veštinama suočavanja sa stresom;
 • Pomoć u učenju i usvajanju nastavnih sadržaja, priprema za testove, razredne i prijemne ispite
 • Motivisanje za otkrivanje i iskorišćavanje sopstvenih potencijala i talenata
 • Podsticanje na dalje obrazovanje
 • Profesionalna orijentacija
 • Unapređivanje ličnih kapaciteta i osnaživanje;
 • Edukacija i razvoj socijalnih veština.
 • Pružanje materijalne pomoći za kupovinu pojedinih sredstava-donji veš,čarape,peškiri… (s obzirom da im je mesečni džeparac nedovoljan, oko 2000 dinara)
 • Predavanja o bolestima zavisnosti, polno prenosivim bolestima, kontracepciji,abortusu…


Pomoć i podrška mladima koji se pripremaju za samostalan život nakon izlaska iz sistema socijalne zaštiteNajzad, pomoć mladima koja treba da izađu iz sistema socijalne zaštite je još jedan od ciljeva delovanja Udruženja. Kvalitetna i uspešna socijalna integracija dece bez roditeljskog staranja zahteva učenje životnih veština. Životne veštine se odnose na percepciju, interpretaciju i reakciju na sve aspekte svakodnevnog života. Kroz edukativne radionice, ali i lični kontakt uz prenošenje iskustava trenera (mentora), mladi bez roditeljskog staranja bi se postepeno uključivala u život lokalne zajednice. Premda postoje projekti koji se sa ovim i sličnim ciljevima već realizuju pod pokroviteljstvom sistema socijalne zaštite, upravo zbog veličine i nedovoljne organizovanosti tog sistema izostaju i optimalni rezultati. Naime, za decu stariju od 14 godina potrebno je napraviti adekvatan plan otpusta i pripreme za započinjanje samostalnog života. Prema rezultatima istraživanja, strah od budućnosti i strah od socijalne sredine pokazuje više od 72% mladih u domovima (V.Vidanović: Marginalizacija i socijalna isključenost dece bez roditeljskog staranja). Zbog tzv.domskog sindroma ova deca pokazuju strah života van institucije jer su najveći deo svog života proveli u određenoj vrsti izolacije. Tome su doprinele i predrasude onih sa kojima su dolazili u kontakt, najčešće vršnjaka, kao i stigmatizacija u društvu na koju su nailazili. Takođe, deca i mladi koji treba da izađu iz sistema socijalne zaštite pokazuju manjak samopouzdanja, a izražen je i neadekvatan kontakt sa centrima za socijalni rad, uglavnom zbog neažurnosti centara i pretopterećenosti socijalnih radnika. To je veliki problem jer su upravo zaposleni u tim centrima glavna i često jedina spona između mladih u domovima i društva u koje treba da se integrišu (veliki broj njih ne održava nikakve ili veoma retke kontakte sa porodicom i rodbinom). Stoga bi se ovaj cilj udruženja realizovao kroz sledeće zadatke:

 • Uspostavljanje i održavanje komunikacije sa mladima u domovima i alternativnim stambenim jedinicama 
 • Edukativne radionice u cilju smanjenja napetosti i otuđenosti, socijalizacije,empatije, za nenasilnu komunikaciju…
 • Iskustvene radionice u cilju sticanja osnovnih životnih veština i lakšeg suočavanja sa izazovima samostalnog života
 • Mentorski rad na sticanju osnovnih životnih i socijalnih veština (pisanje CV-a, aktivno traženje posla…)
 • Kreativne radionice u cilju jačanja samopouzdanja, otkrivanja i realizacije sopstvenih potencijala, podsticanje motivacije i podrške
 • Materijalno podsticanje mladih u cilju dodatnog stručnog osposobljavanja ili usavršavanja (obuka za rad na računaru, kursevi stranih jezika, vozački ispit itd.)
 • Formiranje klubova mladih koji su izašli iz sistema socijalne zaštite i uspešno se integrisali u lokalnu društvenu zajednicu
 • Podrška i savetodavni rad sa mladima iz domena zdravstvene edukacije, administrativnih i pravnih normi, građanskih prava i obaveza

O značaju realizacije svega navedenog ne treba posebno govoriti. Ipak, kao ilustraciju potrebe za što boljim i sveobuhvatnijim delovanjem u radu sa decom bez roditeljskog staranja, navešćemo podatke istraživanja realizovanog u Rusiji i objavljenog na https://www.mnnonline.org/article/18157
"Od 15 000 dece bez roditeljskog staranja koji svake godine napuštaju sistem socijalne zaštite u uzrastu od 16 godina, 33% su bez posla, 20% postanu beskućnici, 40% odmah po izlasku iz domova ulazi u svet kriminala i 10% njih izvrši samoubistvo."

Verujemo da bi se ovi procenti mogli primeniti i na istu populaciju mladih u Srbiji. Zbog toga je veoma značajno konkretno delovati u ovoj sferi kako bi se predupredile ove posledice koje su pogubne ne samo za decu i mlade bez roditeljskog staranja, već i za društvo u celini. 

Deo tih problema bi našao svoja praktična rešenja kroz realizaciju tri osnovna navedena cilja Centra Zvezda, a to su: 

 • promovisanje hraniteljstva, 
 • pomoć deci bez roditeljskog staranja starijeg uzrasta koji se nalaze u domovima, 
 • i podrška mladima koji se pripremaju za samostalan život nakon izlaska iz sistema socijalne zaštite.

Najveći mudrac Solomon je rekao : Ko zatiskuje uho svoje od vike ubogoga, vikaće i sam, ali neće biti uslišen. (Priče Solomunove 21:13)
Srpski     English


Zvezdice


Divna


Divna je devojka koja je bila u sistemu socijalne zaštite u toku srednje škole.

Aleksandar


Aleksandar je mladić koji je veći deo svog života proveo u Domu za nezbrinutu decu u Beogradu.


Goran


Goran je mladić bez adekvatnog roditeljskog staranja. Poznajemo ga još od kada je bio dečak.


Igor


Igor je mladić koga smo upoznali još dok je bio sasvim mali, u prvom razredu osnovne škole.


Stefan


Stefanova životna priča je dramatična, kao, uostalom, i većine mladih sa kojima dolazimo u kontakt.


Aktivnosti

Sedmi rođendan udruženja Centar Zvezda

31. Mart 2020.

Neposredno pre početka ovog vanrednog stanja, naše udruženje je
proslavilo 7.rođendan.

Novi ukućani Kuća mogućnosti u Nišu i Beogradu

1. Mart 2020.

Naša porodica Kuće mogućnosti je bogatija za još dva člana. Pridružio nam se Stefan u Beogradu, prvog dana marta, a jedan Stefan februara u Nišu. Dobrodošli dragi ukućani!

Poseta pozorištu u Beogradu

22. Februar 2020.

Pored svakodnevnih obaveza, položenih ispita, poslova, priprema za prodajne štandove, redovno idemo u bioskop i pozorište, zahvaljujući dobrim ljudima koji nam doniraju ulaznice.